Algemene Voorwaarden


Founders Finance B.V. is een kantoor dat zich richt op administratieve-, juridische- en fiscale dienstverlening voor ondernemers in Nederland.

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene (verkoop -en leverings)voorwaarden.
 2. Derden: ieder ander dan Founders.
 3. Diensten: aanvullende diensten, gefaciliteerde door Derden, die de Klant bij Founders kan afnemen.
 4. Duurovereenkomst: iedere schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (reeds bestaande of toekomstige) Overeenkomst tussen Founders en een Klant die strekt tot de regelmatige levering van producten en/of Diensten gedurende een zekere periode.
 5. Gelieerde rechtspersonen: iedere rechtspersoon of vennootschap die kwalificeert als ‘groepsmaatschappij’ in de zin van in artikel 2:24b BW of als een ‘dochtermaatschappij’ in de zin van artikel 2:24a BW.
 6. Founders Finance B.V.: Founders Finance B.V. (Handelsregisternummer: 69951276) en alle aan haar Gelieerde rechtspersonen, ook wel genoemd Founders.
 7. Klant: iedere (rechts)persoon die bij Founders een Opdracht plaatst of aan wie/welke Founders een Offerte doet dan wel met Founders – in welke vorm dan ook – een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.
 8. Offerte: iedere schriftelijke of mondelinge aanbieding (voorstel of aanbod) van Founders aan een Klant om werkzaamheden te verrichten of Diensten af te nemen, dan wel om een Overeenkomst aan te gaan.
 9. Opdracht: ieder verzoek van een Klant aan Founders om werkzaamheden te verrichten of Diensten aan die Klant te leveren, daaronder ook begrepen een door een Klant geaccepteerde (mondelinge) Offerte van Founders.
 10. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van Founders aan de Klant van de Opdracht.
 11. Overeenkomst: alle schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (of in de toekomst nog tot stand te komen) Overeenkomsten tussen Founders en een Klant, daaronder ook begrepen (maar niet beperkt tot) Duurovereenkomsten en alle daaruit (nog) voort te vloeien losse overeenkomsten.
 12. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten en (bestaande en toekomstige) Overeenkomsten.
 13. Het accepteren van een Offerte, het plaatsen van een Opdracht en/of het sluiten van een Overeenkomst met Founders, leidt ertoe dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 14. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien daar schriftelijk en uitdrukkelijk door Founders mee is ingestemd.

ARTIKEL 2. DE OPDRACHT

 1. De Opdracht komt uitsluitend tot stand op het moment dat Founders de (mondelinge) afspraken (per e-mail) heeft bevestigd.
 2. De inhoud van de Opdracht is gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging en kan – uitsluitend indien dit als zodanig en expliciet in de Opdrachtbevestiging is opgenomen – bestaan uit onder meer de hiernavolgende administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden:

  • Boekhoudkundige verwerking van de aangeleverde documenten;
  • Bankkoppelingen faciliteren;
  • Controle en verzorgen van de omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting en vennootschapsbelasting;
  • Opstellen Jaarrekening en zo nodig deponeren in het Handelsregister;
  • Behandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden; \
  • Optreden als gemachtigde in fiscale procedures;
  • Faciliteren en beheren van een online salarisadministratie-systeem;
  • Fiscale en/of boekhoudkundige advisering;
  • Advisering van algemeen juridische aard;
  • Aanvullende werkzaamheden zoals tussentijdse cijfers/Prognoses/IND-aanvragen;
  • Aanvullende Diensten.
 3. De Opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Founders. Founders is geopend van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 4. Founders maakt bij de uitvoering van de Opdracht gebruik van haar eigen platform genaamd het “Founders Online Systeem“, hierna mede aangeduid als: “FOS“) waarin tevens de volgende Diensten worden aangeboden/gefaciliteerd/gebruikt:

  • NMBRS ten behoeve van de salarisadministratie;
  • Fiscaal Gemak ten behoeve van de aangiftes.
 5. Founders zal bij de uitvoering van de Opdracht de aan haar ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen en daartoe de gepaste maatregelen ook ten aanzien van het inschakelen van Derden nemen.

 6. Founders bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd en neemt daarbij de eventueel door Klant kenbaar gemaakte voorwaarden zoveel als mogelijk in acht.
 7. De Klant verleent toestemming om informatie die in verband met de uitvoering Opdracht aan Derde(n) moet worden verstrekt aan hen te vertrekken.
 8. De Klant verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke elektronische communicatiemiddelen, in het bijzonder ook de bij Founders in gebruik zijnde online applicaties, platforms en portals.
 9. Founders is gemachtigd om voorwaarden die in de relatie tussen haar en de Derde gelden of die door een Derde worden bedongen, namens de Klant te aanvaarden. Founders zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de Klant in het geval en voor zover het de uitvoering van de Opdracht door de Derde betreft. Derden zullen door de Klant nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
 10. Founders kan meer werkzaamheden verrichten en aan de Klant in rekening brengen dan waartoe de Opdracht strekt uitsluitend indien deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de (uitvoering van de) Opdracht van toepassing zijnde bijkomende omstandigheden of van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

ARTIKEL 3. OFFERTES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, AANBIEDINGEN/PRIJSOPGAVEN

 1. Alle Offertes en alle door Founders vermelde prijzen zijn vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht. Founders is te allen tijde gerechtigd om een door een Klant geaccepteerde Offerte of een door een Klant gegeven Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren c.q. niet in behandeling te nemen, onder meer omdat Founders afhankelijk is (althans kan zijn) van Derden. Founders zal de klant daarvan alsdan onverwijld in kennis stellen.
 2. Een Overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding door Founders van een Opdracht van een Klant, ook als die Opdracht is gedaan naar aanleiding van een reeds gedane (vrijblijvende) Offerte.
 3. Na de plaatsing en acceptatie van een Opdracht gedane toezeggingen en/of gemaakte of gewijzigde afspraken ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk (of elektronisch) tussen partijen zijn vastgelegd.

ARTIKEL 4. FOUNDERS ONLINE SYSTEEM

 1. Founders opent voor de Klant haar FOS zodat de Klant de administratie kan uploaden en Founders de Opdracht kan uitvoeren en de Klant tevens toegang kan verkrijgen tot de Diensten al dan niet doordat de klant wordt doorgelinkt naar het eigen platform van de Derden.
 2. Founders zal zorgdragen voor een deskundige administratie (boekhouding en salarisadministratie en archivering) van de Klant met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Founders streeft ernaar om de tijdig en volledig aangeleverde administratie steeds binnen maanden te verwerken in de aangiftes. Dit betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. In het geval het Founders niet lukt om de aangeleverde data binnen deze tijd te verwerken, dan kan Founders hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Founders neemt alle maatregelen die in redelijkheid te verwachten zijn om de gegevens die de Klant heeft ingevoerd te beveiligen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-geautoriseerde gebruikers. Founders is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij verlies of beschadiging van data.
 5. De door de Klant aangeleverde administratie (alle data) kan door de Klant zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en door de Klant extern worden opgeslagen. De Klant dient zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de administratie evenals het bewaren van de originele administratie. Op Founders rust geen wettelijke bewaarplicht voor de door of namens Klant ingevoerde data.
 6. Founders is gerechtigd om bij (het vermoeden van) ernstige overtreding van het bepaalde in Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, FOS of platforms/domeinen van Derden, de toegang van de Klant tot deze platforms of FOS tijdelijk of permanent te blokkeren.
 7. Na be\u00EBindiging van de Opdracht zal de data nog beschikbaar blijven zodat de Klant in de gelegenheid zal zijn om de data ter exporteren en extern op te slaan. Deze periode is uitsluitend bedoeld voor de Dataportabiliteit. Founders behoud zich het recht voor om de toegang tot FOS na verloop van 6 maanden te blokkeren.

ARTIKEL 5. PRIJZEN, FACTURATIE, BETALINGSCONDITIES EN TERMIJNEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle door Founders vermelde prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, eventuele belastingen en/of andere heffingen en kosten.
 2. Vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen derhalve te allen tijde door Founders worden gewijzigd. In dat geval is de Klant gerechtigd de Opdracht te annuleren binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
 3. In voorkomend geval kan Founders het overeengekomen tarief jaarlijks verhogen op basis van de dienstenprijsindex zoals die door het CBS wordt vastgesteld en gepubliceerd.
 4. Het in de Overeenkomst opgenomen vaste tarief zal conform de afspraken (betaaltermijnen) in de Opdrachtbevestiging in rekening worden gebracht. Ten behoeve van de Klant gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.
 5. Behoudens andersluidende afspraken, dienen Opdrachten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Deze en eventuele met een Klant overeengekomen afwijkende betalingstermijnen zijn steeds fatale termijnen, ook indien Founders coulancehalve instemt met een latere betaling.
 6. Bij niet (of te late) betaling van facturen is Founders gerechtigd om de factuur over te dragen aan een (externe) incassopartij, in welk geval de Klant – naast de wettelijke (handels)rente – alle daadwerkelijk gemaakte (buitengerechtelijke incasso-, juridische- en eventuele advocaat)kosten dient te vergoeden, met een minimum van ofwel ?250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief btw, ofwel – naar keuze van Founders – vijftien (15) procent van het openstaande factuurbedrag.
 7. Opschorting van betaling van facturen of verrekening door de Klant is niet toegestaan en uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. De eventuele termijn waarbinnen de uitvoering van de Opdracht dient te zijn voltooid is indicatief en niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van enige termijn geeft een Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Opdracht te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden, tenzij en voor zover die overschrijding zodanig is dat instandhouding van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
 9. Indien de Klant een voorschot of vooruitbetaling verschuldigd is aan Founders of voor de uitvoering van de Opdracht de benodigde informatie of bescheiden ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden voltooid niet eerder in dan dat de betaling geheel door Founders is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel aan Founders beschikking is/zijn gesteld.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN KLANT

 1. De Klant is verplicht om gebruik te maken van FOS.
 2. De Klant is verplicht om bij het gebruik van (de platforms van) Derden, de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen en deze uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze is bestemd.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op zorgvuldige wijze, tijdig en volledig inscannen, uploaden en boeken van de administratie. Founders is niet verantwoordelijk voor het aanleveren van en controleren op de compleetheid van een administratie. Founders beperkt zich immers tot het voeren van een op de operatie gerichte boekhouding en salarisadministratie. De Klant blijft te allen tijde zelf eindverantwoordelijk voor de inhoud van de administratie.
 4. De Klant zal steeds binnen bekwame tijd reageren op vragen (waaronder doch niet uitsluitend begrepen de vraag naar de herkomst van gelden) van Founders of Derden.
 5. De Klant zal Founders onverwijld informeren over (wijzigingen in) de juridische structuur van de Klant en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe de Klant eventueel behoort, alsmede van alle overige (financi\u00EBle) samenwerkingsverbanden waarin de Klant deelneemt of waarvan de Klant onderdeel uit zal maken. Daarnaast zal de Klant Founders steeds tijdig informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, teneinde Founders in staat te stellen de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 6. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij neemt of wil nemen naar aanleiding van en/of op basis van de uitvoering van de Opdracht.
 7. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Founders ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 8. De Klant dient een wijziging van haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld aan te passen in FOS.
 9. Het is de Klant niet toegestaan de FOS of de Diensten te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden.
 10. In rekening gebrachte Belastingrente komt altijd voor rekening van de Klant.
 11. De uit vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 7. KLACHTEN EN RECLAME

 1. In geval van klachten over de uitvoering van de Opdracht, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk per email en deugdelijk gespecificeerd bij Founders melden, bij gebreke waarvan de Klant zich ter zake niet meer op enig gebrek over de uitvoering van de Opdracht kan beroepen.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 3. In het geval van een terechte en tijdig kenbaar gemaakte klacht heeft Founders de keuze tussen: (i) aanpassen van het in rekening gebrachte tarief; (ii) het kosteloos (laten) verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of Diensten; of (iii) het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen vermindering of restitutie naar evenredigheid van het bij Klant in rekening gebrachte respectievelijk reeds betaalde tarief.
 4. De reclametermijn op door Founders verzonden facturen bedraagt ten hoogste vijf (5) werkdagen na de dag van ontvangst. Indien de Klant niet binnen die termijn (schriftelijk en gemotiveerd) tegen de factuur heeft geprotesteerd via FOS of e-mail factuur@founders.nl, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Founders correct weer te geven en door de Klant te zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 8 . AANSPRAKELIJKHEID, VERJARING EN OVERMACHT

 1. Founders zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Klant onjuiste, onvolledige of te laat informatie heeft verstrekt aan Founders is Founders voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:76, 6:170 en 6:171 BW, is Founders niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werknemers, ondergeschikten of (niet-ondergeschikte) hulppersonen.
 3. Founders is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in elk geval dient te worden verstaan (maar niet beperkt tot) bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gemiste zakelijke kansen, reputatieschade, verlies aan klanten, gespendeerde tijd, et cetera). Onder gevolgschade en indirecte schade wordt uitdrukkelijk ook verstaan alle schade die voortvloeit uit – of het gevolg is van – fouten, storingen en/of tekortkomingen in de te leveren Opdracht.
 4. Iedere vordering c.q. ieder vorderingsrecht van een Klant tegen Founders vervalt indien en zodra Founders door de Klant niet in rechte is betrokken uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat de Klant bekend werd (dan wel redelijkerwijs bekend had behoren te zijn) met het bestaan van die (schade)vordering.
 5. Een rechtsvordering van een Klant jegens Founders voor vergoeding van schade verjaart door verloop van twee (2) jaren.
 6. Founders is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming die direct of indirect het gevolg is van (onvoorziene) omstandigheden of oorzaken die buiten de controle of invloed van Founders liggen, waaronder in elk geval begrepen (maar niet beperkt tot): noodtoestanden, (natuur)rampen, ongelukken, pandemie\u00EBn, (dreiging van) oorlog of terrorisme, opstand, rellen, brand, (stroom- of telecom)storingen, logistieke problemen, overheidsmaatregelen, et cetera. Hieronder dient voorts ook te worden verstaan: derden (waaronder personeel, hulppersonen of andere partijen waarvan Founders afhankelijk is om correct na te komen) die niet presteren door bijvoorbeeld staking, ziekte of andere onvoorziene afwezigheid of omstandigheden. De uitvoering wordt in dat geval uitgesteld voor de duur van een dergelijke overmacht situatie. Indien de overmacht situatie drie maanden of langer duurt, kan iedere partij de Overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding aan de andere partij gehouden te zijn. Founders behoudt w\u00E9l het recht om betaling te ontvangen voor reeds geleverde werkzaamheden of Diensten.
 7. Indien de Klant betalingen vanuit FOS of het platform van Derden verricht dan dienen in het bijzonder de door Founders/FOS al dan niet automatisch ingevoerde bankrekeningnummers te allen tijde door de Klant te worden gecontroleerd op juistheid alvorens men overgaat tot betaling. Founders is niet aansprakelijk voor ontstane schade als gevolg van overboekingen naar niet correcte bankrekeningnummers.
 8. Indien Founders aansprakelijk is jegens een Klant voor schade voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming van Founders, dan is deze beperkt tot maximaal \u00E9\u00E9nmaal het door de Klant betaalde (jaar)tarief over het jaar waarin de schade is ontstaan.
 9. De in het vorige artikellid bepaalde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan de zijde van Founders sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 10. Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.
 11. Founders is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant die verband houdt met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van FOS of (daaraan gekoppelde) platforms van Derden.
 12. Founders is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Klant die verband houdt met het (niet) functioneren van apparatuur, infrastructuren of internetverbindingen van FOS, de Klant of van Derden.
 13. De Klant vrijwaart Founders van vorderingen van Derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant Founders onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt.
 14. De Klant vrijwaart Founders terzake van aanspraken van Derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting voortvloeiend uit de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door Founders voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde bestuurders, werknemers of hulppersonen die derhalve een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

 1. Alle rechten van intellectuele of industri\u00EBle eigendom die rusten op (dan wel verband houden met) de door Founders aan een Klant geleverde Opdracht, berusten exclusief en uitsluitend bij Founders en blijven onverkort eigendom van Founders.
 2. De Klant staat ervoor in en garandeert om geen inbreuk te (zullen) maken, op welke wijze dan ook, op enig intellectueel eigendomsrecht van Founders.
 3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud van de aan de Klant geleverde Opdracht, als bedoeld in het vorige lid, al dan niet door inschakeling of tussenkomst van Derden, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren; dat is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Founders.
 4. De Klant heeft wel het recht om documenten die door Founders aan hem/haar zijn verstrekt, te kopi\u00EBren voor eigen intern gebruik, voorzover passend binnen het doel van de Opdracht.
 5. Onder “Vertrouwelijke Informati\u00EB” moet worden verstaan alle (digitale) stukken, documenten en (andersoortige) informatie aangaande de Opdracht en de onderneming van Founders (en aan haar Gelieerde rechtspersonen), waarvan de Klant het vertrouwelijke karakter begreep of redelijkerwijs had moeten begrijpen. De Klant (inclusief enige aan hem/haar Gelieerde rechtspersoon) is verplicht om Vertrouwelijke Informatie tegenover eenieder strikt geheim te houden.
 6. Tenzij (i) enige bepaling uit wet- of regelgeving Founders tot bekendmaking verplicht, of (ii) Founders of een persoon verbonden aan of werkzaam voor Founders optreedt in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal Founders en de door haar ingezette (hulp)personen vertrouwelijke Informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere Derden dan genoemd in het volgende lid verstrekken.
 7. De Klant stemt ermee in dat in het kader van (i) de Opdracht, (ii) het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of (iii) interne doeleinden, Founders vertrouwelijke Informatie en persoonsgegevens verwerkt betreffende de Klant en/of (hulp)personen (voorheen) werkzaam bij of verbonden aan de Klant, de klanten van Klant of derden. Daaronder wordt tevens begrepen, het delen van deze informatie en gegevens met personen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht zoals Derden, verzekeraars en juridisch of financieel adviseurs van Founders.
 8. Founders zal passende maatregelen nemen om Vertrouwelijke Informatie en persoonsgegevens te beschermen en de medewerkers van Founders en de door Founders in te schakelen (hulp)personen inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie en hen dienaangaande instrueren.

ARTIKEL 10. PRIVACY

 1. De Klant heeft (via FOS) kennis genomen van en is akkoord gegaan met de inhoud van de Privacystatement.
 2. De Klant vrijwaart Founders voor alle aanspraken van Derden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, die tegen Founders mochten worden ingesteld wegens een schending van de AVG en/of andere regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 11. DUUR EN BE\u00CBINDIGING VAN DE OPDRACHT

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde en zonder opgave van reden schriftelijk en per direct opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden en wordt daags na ontvangst van de opzegging ge\u00EBffectueerd.
 3. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is de Klant het tarief c.q. honorarium verschuldigd aan Founders voor de werkzaamheden die reeds ten behoeve van de Klant zijn verricht.
 4. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Founders gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Klant de Overeenkomst of zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt dan wel indien Founders uit de feiten en omstandigheden mag afleiden dat de Klant niet meer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
 5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang indien de Klant surs\u00E9ance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard danwel een verzoek daartoe is ingediend.
 6. Founders is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een be\u00EBindiging van de Overeenkomst op welke manier dan ook en sluit iedere aansprakelijkheid terzake uit.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle reeds bestaande en toekomstige Overeenkomsten, alsmede daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen en/of buitencontractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Founders en een Klant die voortvloeien uit – dan wel verband houden met – deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst, worden in eerste aanleg exclusief – en derhalve met uitsluiting van ieder ander gerecht – beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Amsterdam.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien Founders zich in een voorkomend geval niet beroept op een toepasselijke bepaling in de Algemene Voorwaarden, brengt dit niet met zich mee dat Founders zich in de opvolgende gevallen niet (meer) op deze of op enige andere bepaling zal kunnen beroepen.
 2. Founders is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.
 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de (Duur)Overeenkomst met de Klant.
 4. Indien sprake is van een geschil over de interpretatie of uitleg van enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst c.q. versie van de Algemene Voorwaarden steeds prevaleren c.q. bepalend zijn voor de uitleg ervan.
 5. De bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na be\u00EBindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 14 DATUM EN VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 juli 2022 en zijn te raadplegen en te downloaden via onze website.

Amsterdam, June 2022