Inloggen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

For English please scroll down.

Tegemoetkoming UWV

Dat de coronacrisis veel impact heeft, mag duidelijk zijn. Ondernemers met personeel voelen een grote verantwoordelijkheid naar hun werknemers. Eén van de grootste zorgen is de onzekerheid of ze het salaris van hun personeel kunnen betalen.  

Vanaf vandaag (6 april) kunnen deze werkgevers bij het UWV terecht voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt de NOW-regeling genoemd en is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis omzetverlies hebben en in de problemen komen met de betaling van de loonkosten.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je moet minimaal 20 procent omzetverlies hebben;
  • In de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt, mag je geen werknemers ontslaan;
  • Je blijft de lonen 100 procent doorbetalen;
  • Je moet aangiften LH (Loonheffingen) op tijd indienen.

Kijk hier voor alle voorwaarden.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming van de loonsom is gerelateerd aan het percentage van het omzetverlies. De tegemoetkoming is maximaal 90 procent van het omzetverlies. Als al je inkomsten zijn weggevallen krijg je 90 procent van de loonsom. Is je omzet gehalveerd, word je voor 45 procent (90% van 50) gecompenseerd.

Hoe bepaal ik mijn omzetverlies?

Je vergelijkt je (geschatte) omzet in de periode maart-april-mei 2020 met de totale omzet van 2019, gedeeld door vier.

Een voorbeeld:
Omzet in 2019: 240.000
Kwartaalomzet 2019: 60.000
Omzet maart t/m mei 2020: 30.000

Het omzetverlies is dus 50 procent. De tegemoetkoming bedraagt 45 procent.

De loonsom

Voor de loonsom wordt uitgegaan van de aangiften Loonheffingen. Vandaar dat het voor deze regeling heel belangrijk is om de aangifte LH te blijven doen. (Als je dit niet kan betalen is het heel gemakkelijk om uitstel aan te vragen.) Het UWV gaat uit van het SV-loon en vermeerdert dit met 30 procent. Deze opslag is voor de werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

De aanvraag

De aanvraag doe je bij het UWV. Het streven is om binnen 2 tot 4 weken een voorschot uit te betalen aan de werkgever.

Toekomst

Deze noodmaatregel loopt tot en met mei 2020. Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden deze maatregel wordt verlengd.

======= English translation =======

The government supports entrepreneurs by continuing to pay salaries.

It’s clear that the Corona crisis has a lot of impact. Entrepreneurs who have employees are feeling a big responsibility towards their staff. One of the main concerns is the insecurity about being able to pay the salaries of their staff.

From Monday the 6th of April, these employers can ask the UWV for a reimbursement. This arrangement is called the NOW-arrangement. It is meant for entrepreneurs who have a loss of revenue due to the corona crisis, and who will get in trouble paying the labour costs.

What are the conditions?

The most important conditions are:

  • You have to have a loss of revenue of at least 20 percent;
  • You can’t fire any employees during the period of the reimbursement;
  • You keep on paying 100 percent of the salaries;
  • You have to send in the payroll tax return on time.

Click here for all of the conditions.

How much is the reimbursement?

The reimbursement of the wage and salary costs is related to the percentage of the revenue loss. The reimbursement has a maximum of 90 percent of the revenue loss. When you have no income at all, you will get 90% of the wage and salary costs. When your revenue has been cut in half, you will get a compensation of 45% (90% of 50).

How do I determine my revenue loss?

You can compare your (estimated) revenue in the period of March-April-May 2020 with the total revenue of 2019, divided by four.

An example:
Revenue in 2019: 240.000
Quarterly revenue 2019: 60.000
Revenue March-April-May: 30.000

The loss of revenue is 50 percent. The reimbursement is 45 percent.

The wage and salary costs

The payroll tax returns are being used to determine the wage and salary costs. That’s why it’s very important for this arrangement that you keep on sending in the payroll tax return. (When you can’t afford this, it’s very easy to apply for a payment delay) The UWV uses the SV-wages and adds 30 percent to them. This raise is for employer’s contribution like holiday allowance, pension premiums and employer’s premiums.

The application

You can do the application through the UWV. They are striving to pay an advance to the employer within 2 to 4 weeks.

The future

This emergency measure will be held up to and including May. Before the 1st of June 2020 it will be decided if and under which conditions this measure has to be renewed.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies van sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse, die deze mogelijk combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld bij uw gebruik van hun diensten. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.