Aansprakelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Insights

juni 15, 2020

Aansprakelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Wanneer je directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een B.V. bent zal de B.V. in principe zelf aansprakelijk zijn voor de verbintenissen en schulden die deze aangaat. Onder bepaalde omstandigheden kan de DGA persoonlijk aansprakelijk worden gesteld worden. Er is dan vaak sprake van onbehoorlijk bestuur.

Bestuurderaansprakelijkheid

Bestuurders van een B.V., waaronder de DGA, zijn dus in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de B.V. Soms zullen zij echter wel aansprakelijk gesteld worden door schuldeisers, of wanneer de B.V. zelfs al failliet is, door de curator.

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur wanneer een DGA bepaalde handelingen verricht heeft die het voortbestaan van de B.V. nadelig beïnvloed. Je moet daarom altijd handelen als goed bestuurder. Er zijn een aantal zaken waar je aan kunt denken bij onbehoorlijk bestuur:

  • Aangaan van contracten waarvan je weet, of had kunnen weten, dat de B.V. hier niet aan kan voldoen;
  • Niet up-to-date houden van de gegevens van de B.V. in het handelsregister;
  • Niet op tijd deponeren van de jaarstukken van de B.V. bij de KvK;
  • Een onverzorgde boekhouding voeren;

Dividenduitkeringen

Het komt vaak voor dat de DGA ook de bestuurder is van een B.V. Dit is in de basis een vreemde situatie. Waar de bestuurder als doel heeft de belangen van de B.V. te beschermen, heeft de DGA als hoofddoel rendementen te behalen met zijn aandeelhouderschap. Deze rendementen zullen vaak voortkomen uit het uitkeren van dividenden.

Juist in het uitkeren van deze dividenden schuilt een gevaar met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bestuurder. Het bestuur moet namelijk goedkeuring verlenen dividenden uit te keren. Wanneer achteraf blijkt dat het uitkeren van dividenden heeft geleid tot betalingsonmogelijkheden naar schuldeisers kan dit tot privé-aansprakelijkheid leiden.

Aansprakelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Om dergelijke situaties te voorkomen moet er voor het uitkeren van dividenden voldaan worden aan de uitkeringstoets. Dit is een test waaruit blijkt of de B.V. na het uitkeren van dividend nog aan haar verplichtingen kan voldoen. Zorg er altijd voor dat je de uitvoering van deze toets goed documenteert.

Betalingsonmacht

Wanneer het voor de B.V. tijdelijk niet mogelijk is aan de betalingsverplichtingen naar de belastingdienst te voldoen, dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de belastingdienst. Zo spoedig mogelijk betekent binnen 2 weken nadat de aanslag betaald had moeten zijn.

Als je hieraan voldoet ben je in principe niet aansprakelijk. Uiteraard is hier weer een uitzondering op. Namelijk, in het geval de belastingdienst aannemelijk kan maken dat de betalingsonmacht voortkomt uit onbehoorlijk bestuur in de afgelopen 3 jaar, ben je alsnog aansprakelijk.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Zoals je uit het bovenstaande af kunt leiden kunnen zich redelijk wat situaties voordoen die ertoe leiden dat je als DGA van een B.V. alsnog aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden. Het is daarom aan te raden een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Meet up

Heb je interesse of heb je vragen? Maak een afspraak laat ons weten hoe wij jou verder kunnen helpen.